ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT

Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó ( székhely: 7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 41. nyilvántartási
száma: 37971499, a továbbiakban: adatkezelő ) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a
www.egeszsegestaplalkozas.com oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz.
EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási
kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési
jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.)
alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő
vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • -érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
  – azonosítható természetes személy;
 •  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés elvei


Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Info törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el.
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont

b.) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke:
üzletmenet folytonosság.
c.) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
d.) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.
e.) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja


Az adatkezelés célja a www.egeszsegestaplalkozas.com honlapon található szolgáltatásra való
bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való
megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli
feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

– név
– lakcím
– email cím
– telefonszám

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok
vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése
műveletekre is. Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az
adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok
jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása
érdekében

Az adatkezelés időtartama


Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig
tart. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául
szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum
egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. Az érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, település

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adatfeldolgozók: Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó (székhely: 7400
Kaposvár, Vöröstelek u. 41. nyilvántartási száma: 37971499)

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, település

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adatfeldolgozók: Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó (székhely: 7400
Kaposvár, Vöröstelek u. 41. nyilvántartási száma: 37971499)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése.

Érintetti jogok:

-hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e
adatkezelés); -amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
-törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén); -az adat kezelésének korlátozása;
-a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
-személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
-bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy -tiltakozás a személyes
adat használata ellen.


Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott
levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon
belül küldjük az Ön által megadott címre vagy emailcímre.

Jogorvoslat

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/ 679 sz. EU rendelet és Info törvény tartalmazza.
Adatvédelmi incidens ( személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a
történteket. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu , E-maiI:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen tájékoztatást az érintett : a www.egeszsegestaplalkozas.com honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével , ráutaló magatartással
fogadja el. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap üzemeltetője

A www.egeszsegestaplalkozas.com honlapot Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó (székhely: 7400
Kaposvár, Vöröstelek u. 41. nyilvántartási száma: 37971499) üzemelteti. Az érintettek által
megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja.
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó (székhely: 7400 Kaposvár., Vöröstelek u. 41. , nyilvántartási
száma: 37971499) tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek
minősül és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat
kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan
kezel. Észrevételeit az info@egeszsegestaplalkozas.com e-mail címre küldheti.

A személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Illés Tünde Mária egyéni vállalkozó (székhely: 7400 Kaposvár., Vöröstelek u. 41. , nyilvántartási száma: 37971499) tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

Észrevételeit az info@egeszsegestaplalkozas.com e-mail címre küldheti.